DANE ZLECENIODAWCY:

LISTA PRODUKTÓW

LP. KOLOR NAZWA, TYP KIERUNEK SZER.* WYS.* ILOŚĆ KONSTRUKCJA UWAGI **
OŚWIADCZENIE KLIENTA

Klient oświadcza, iż został poinformowany, że:

  • administratorem jego danych osobowych jest Sękpol Jan Kowal Sp. J. z siedzibą Gręboszów 160, 33-260 Gręboszów, KRS 0000369270, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000369270, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, reprezentowana przez Wspólników – Pana Jana Kowala, Panią Marię Kowal, Panią Justynę Kowal-Wierzbicką oraz Panią Małgorzatę Kowal Stelmach;
  • przysługuje mu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania i usunięcia w każdym czasie;
  • niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje od dnia jej udzielenia przez czas nieokreślony;
  • przysługuje mu prawo do wycofania niniejszej zgody w każdym momencie poprzez złożenia oświadczenia na piśmie lub elektronicznie.

The client declares that they were informed that:

  • the controller of the personal data is Sękpol Jan Kowal Sp. J. based Gręboszów 160, Gręboszów, 33-260 KRS National Court Register No. 0000369270, registered under the number 0000369270 in the Companies Register of the National Court Register held by the District Court for Kraków-Środmiescie in Krakow 12th Economic Division, represented by the Partners – Mr. Jan Kowal, Ms. Maria Kowal, Ms. Justyna Kowal-Wierzbicka and Ms. Małgorzata Kowal-Stelmach;
  • they have a right of access to their personal data, they have a right to correct, amend or remove the data at any moment;
  • the present consent to processing of the personal data is valid from the date it is granted for an indefinite period;
  • they have a right to withdraw this consent at any time by submitting a relevant statement in writing or electronically.

 

* w treści zapytania należy określić rodzaj podanych wymiarów,
np.: wym. otworu montażowego, wym. zewnętrzne ościeżnicy, wym. w felcu skrzydła, wym. całkowite skrzydła itp.

** np.: szklenie, wypełnienie, zmiana zamka, wentylacja, dodatkowy zawias itp.

Menu